ទស្សនៈសម្ភារៈនិយមក្នុងការរស់នៅ

ប្រធានបទ៖ ទស្សនៈសម្ភារៈនិយមក្នុងការរស់នៅ
បកស្រាយដោយអូស្តើស លុកម៉ាន យូសុះ ( ជាភាសាខ្មែរ )