ភាពចាំបាច់នៃការប្រកាន់តាមហាទីសណាពីﷺ

ប្រធានបទ៖ ភាពចាំបាច់នៃការប្រកាន់តាមហាទីសណាពីﷺ
បកស្រាយដោយអូស្តើស យ៉ាក់កូប មូហាំម៉ាត់ហ្សេន ( ជាភាសាខ្មែរ )