ឥស្លាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរ

ប្រធានបទ៖ ឥស្លាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរ

បកស្រាយដោយ៖ អូស្តាស មូសា អះម៉ាត់