ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ )

|| ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស ម៉ានសូរ អាប់ទល់ឡោះ
( ជាភាសាខ្មែរ )