ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…اِتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ )

បកស្រាយដោយ៖ អូស្តើស អាពូប៉ាកើរ មូហាំម៉ាត់

ជាភាសាខ្មែរ