ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…لَا تَغْضَبْ)

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រំលី មូហាំម៉ាត់

( ជាភាសាខ្មែរ )