ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រំលី អ៊ីស្មាអេល

( ជាភាសាខ្មែរ )