#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ/ប្រធានបទ៖ ការគិតប្រផ្នូលអាក្រក់ជាមួយនឹងខែសហ្វារ

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស អាប់ទល់ម៉ាន់ណាន មូហាំម៉ាត់
( ជាភាសាចាម )