#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ/ប្រធានបទ៖ ណាពីមូហាំម៉ាត់ﷺ ជាណាពីចុងក្រោយបង្អស់

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស យ៉ាក់កូប មូហាំម៉ាត់ហ្សេន
( ជាភាសាខ្មែរ )