#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ/ប្រធានបទ៖ សារៈប្រយោជន៍នៃពាក្យ لاإله إلا الله

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស អះម៉ាត់ អាប់ទល់ឡោះ
( ជាភាសាចាម )