#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ/ប្រធានបទ៖ ការថែរក្សានូវនៀកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះផ្តល់អោយ

បកស្រាយដោយៈ ខលេល មូសា
( ជាភាសាចាម )