ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស(…لَا تَغْضَبْ)

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស មូសា អាប់ទល់អាហ្សុីស
( ជាភាសាចាម )