ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស(…إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស យូសុះ តយ៉េប
( ជាភាសាចាម )