ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស ហាសាន់ សឡេះ
ជាភាសាចាម