ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស( …أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوْبَاتِ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស មូហាំម៉ាត់ ហាសាន់
ជាភាសាខ្មែរ