ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស( …اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស អូស្មាន មូហាំម៉ាត់
ជាភាសាខ្មែរ