ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស(…يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស មោសា អះម៉ាត់
ជាភាសាខ្មែរ