ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស 162| رياض الصالحين

المحاضرة| وقفات مع الحديث (162) من رياض الصالحين: (إنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أرْضاً…)
الداعية| غزالي صالح
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រ៉ហ្សាលី សឡេះ
(ជាភាសាខ្មែរ)