ប្រធានបទ៖ សេចក្តីពន្យល់គ្រឹះទីបីនៃគ្រឹះទាំងប្រាំមួយ: ការរួបរួមដែលពេញលក្ខណ: គឺត្រូវគោរពថ្នាក់ដឹកនាំ

موضوع المحاضرة| شرح الأصل الثالث من الأصول الستة: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة
الداعية| غزالي صالح
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រ៉ហ្សាលី សឡេះ
(ជាភាសាខ្មែរ)