ប្រធានបទ៖ ការស្គាល់សាសនាតាមរយៈបណ្តាភស្តុតាងទាំងឡាយ

موضوع المحاضرة| معرفة العبد دينه بالأدلة
الداعية| عبد الحليم محمد علي
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស អាប់ទល់ហាលីម មូហាំម៉ាត់អាលី
(ជាភាសាចាម)