ប្រធានបទ៖ ការពន្យល់ចំពោះមូលដ្ឋានគ្រឹះទីបី នៃមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងបួន

موضوع المحاضرة| شرح القاعدة الثالثة من القواعد الأربع
الداعية| محمد حسن
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស មូហាំម៉ាត់ ហាសាន់
(ជាភាសាខ្មែរ)