អំពីយើង

វេទិកាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាម Islamic Educational Forum( IEF)
មានគោលបំណងចែករំលែកនូវរាល់ចំណេះដឹងទាក់ទងបញ្ញត្តិផ្សេងៗនៃអ៊ីស្លាមដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃភាពត្រឹមត្រូវដែលមានគោលគ្រឹះគឺគម្ពីរអាល់គូរអាននិងមាគ៌ាណាហ្ពីមូហំាម៉ាត់ ។