ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស ( …لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ )

បកស្រាយដោយ៖ អូស្តើស អះម៉ាត​ អាប់ទល់ឡោះ