ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស ម៉ានសូរ អាប់ទល់ឡោះ

( ជាភាសាខ្មែរ )