ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស (…مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស យ៉ាក់កូប មូហាំម៉ាត់ហ្សេន

( ជាភាសាខ្មែរ )