#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ ប្រធានបទ៖ ចូរកុំបំផ្លាញផលបុណ្យនៃការបរិច្ចាគរបស់ពួកអ្នក

បកស្រាយដោយៈ អាពូប៉ាកើរ មូហាំម៉ាត់
( ជាភាសាខ្មែរ )