#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ ប្រធានបទ៖ លទ្ធផលនៃការទទួលទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលច្បាប់ហាមឃាត់

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស អាប់ទល់ហាលីម មូហាំម៉ាត់អាលី

( ជាភាសាចាម )