#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ ប្រធានបទ៖ គ្រោះថ្នាក់ចំពោះការនិយាយកុហកដើម្បីកំប្លែង

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រំលី អុីស្មាអេល

( ជាភាសាខ្មែរ )