#សេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនខ្លីៗ ប្រធានបទ៖ ការយកទឹកវូទូរមុនចូលគេង

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស មូសា​​ អាប់ទល់អាហ្សុីស
( ជាភាសាចាម )