ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស(…إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស លុកម៉ាន យូសុះ
( ជាភាសាខ្មែរ )