ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស( …قُلْ لِيْ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا )

បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស អាប់ទល់ឡោះ អុីស្មាអេល