ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស 169| رياض الصالحين

المحاضرة| وقفات مع الحديث (169) من رياض الصالحين: (مَنْ أحْدَثَ في أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ…)
الداعية| رملي محمد
|| ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រំលី មូហាំម៉ាត់
(ជាភាសាខ្មែរ)