ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស 160| رياض الصالحين

المحاضرة| وقفات مع الحديث (160) من رياض الصالحين: (لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ…)
الداعية| حسن صالح
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស ហាសាន់ សឡេះ
(ជាភាសាចាម)