ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស 158| رياض الصالحين

المحاضرة| وقفات مع الحديث (158) من رياض الصالحين: (كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى…)
الداعية| أزيت موسى
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស មូសា អាប់ទល់អាហ្ស៊ីម
(ជាភាសាចាម)