ការឈ្វេងយល់នូវខ្លឹមសារហាទីស 159| رياض الصالحين

المحاضرة| وقفات مع الحديث (159) من رياض الصالحين: (كُلْ بِيَمِينكَ…)
الداعية| يوسف طيب
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស យូសុះ តយ៉េប
(ជាភាសាចាម)