ប្រធានបទ៖ សេចក្តីពន្យល់គ្រឹះទីមួយនៃគ្រឹះទាំងប្រាំមួយ: ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់

موضوع المحاضرة| شرح الأصل الأول من الأصول الستة: إخلاص الدين لله
الداعية| رملي إسماعيل
បកស្រាយដោយៈ អូស្តើស រំលី អ៊ីស្មាអេល
(ជាភាសាខ្មែរ)