បណ្តាលក្ខខណ្ឌនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជាតម្រូវការរបស់មុស្លីមក្នុងពេលមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គម

បណ្តាលក្ខខណ្ឌនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលជាតម្រូវការរបស់មុស្លីមក្នុងពេលមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គម • កុំធ្វើ …

អ្នកស្រលាញ់ណាពីﷺគាត់នឹងអោយអាទិភាពលើពាក្យសំដីនិងទង្វើណាពីﷺជាងពាក្យសំដីនិងទង្វើរបស់អ្នកផ្សេង

អ្នកស្រលាញ់ណាពីﷺគាត់នឹងអោយអាទិភាពលើពាក្យសំដីនិងទង្វើណាពីﷺជាងពាក្យសំដីនិងទង្វើរបស់អ្នកផ្សេង អ្នកស្រលា …

ឥស្លាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរ

ប្រធានបទ៖ ឥស្លាមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នក ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរ បកស្រាយដោយ៖ អូស្តាស មូសា …