ប្រធានបទ៖ សេចក្តីពន្យល់គ្រឹះទីមួយនៃគ្រឹះទាំងប្រាំមួយ: ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់

موضوع المحاضرة| شرح الأصل الأول من الأصول الستة: إخلاص الدين لله الداعية| رملي إسماعيل បកស្រាយដោយៈ អ …